วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา15.05 น. พล.ต.ต.อัครชัย ยลโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.ปฏิบัติราชการ ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางมาตรวจ สภ.นาข่า เพื่อตรวจการยกระดับการให้บริการประชาชน พบ พ.ต.ท.วีระ หางนาค สวญ.สภ.นาข่า พ.ต.ท.คำพอง ดังก้อง สว.(สอบสวน)ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.นาข่า อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้ตรวจอาคารสถานที่ บนอาคาร นอกอาคารและสังเกตุการณ์การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้สั่งการ ดังนี้
1.เนื่องด้วยวันที่ 28 ก.ค.63 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องสักการะ และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรแล้วให้ข้าราชตำรวจทุกนายลงนามถวายพระพรอันแสดงถึงการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการลงนามในสมุดถวายพระพร ด้วย
2.ให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค.63 อันแสดงถึงการถวายความจงรักภักดี ด้วยความสมัครใจ
3.การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบ ทรงผมตัดให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การให้บริการประชาชน ให้มีความกระตือรือร้น มีกิริยาวาจาความสุภาพ นุ่มนวล อ่อนโยน เต็มใจให้บริการอย่างแท้จริง
4.ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม เช่น เข้าไปเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากยาเสพติด บ่อนการพนันผิดกฏหมาย เป็นต้น