พ.ต.ท.วิสุทธิ์ สิทธิเราะ
สว.อก.สภ.เมืองมหาสารคาม
081-2584545
ร.ต.อ.หญิงศิริเพ็ญ วงษ์ดุษฎีกุล
รอง สว.อก.สภ.เมืองมหาสารคาม
089-5694609

ร.ต.ท.ศรีจันทร์ พลศรี
ร.ต.ต.ปริชญ์ ทองกอง
ร.ต.ต.หญิงมาธินี สิมวิเศษ
ด.ต.มาโนช มีคำทอง
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
ผบ.หมู่ ป.ฯ
089-5702934
087-4294177
086-6415848
086-2386595
ด.ต.เศกสิทธื์ ศิริกิจ
ด.ต.หญิงยุพเยาว์ โคช่วย
ด.ต.หญิงอัญชลี กางสี
ด.ต.หญิงกรรณิกาณ์ รัตนศรี
ผบ.หมู ป.ฯ
ผบ.หมู่ ป.ฯ
ผบ.หมู่ ป.ฯ
ผบ.หมู่ ป.ฯ
088-5092347
083-1453893
087-7171275
065-4563832

ด.ต.ชุมพร มณีโรจน์
ด.ต.หญิงกาญจนา สารีบุตร
ด.ต.
จ.ส.ต.หญิงณฐมน ภูบุญปลูก
ผบ.หมู ป.ฯ
ผบ.หมู่ ป.ฯ
ผบ.หมู่ ป.ฯ
ผบ.หมู่ ป.ฯ
098-5865860
87-9512040
063-8
099-5847754