พ.ต.ท.สมพงษ์ อุดมเดช
รอง ผกก.งานสอบสวน
085-6424841
พ.ต.ท.วิโรจน์ นาหนองขาม
รอง ผกก.งานสอบสวน
061-9496949
พ.ต.ท.กริชเทพ วรรณประไพ
พ.ต.ท.สุภาพชน เดื่อยมา
พ.ต.ต.สุรัช รัตนวงษา
ร.ต.อ.ธนวรรธน์ วรพัฒน์รัชฎากุล
สว.(สอบสวน)ฯ
สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
087-2341093
081-0503649
089-8423316
086-3949555
ร.ต.อ.ยุทธนา ลาดสีโท
ร.ต.อ.เอกชัย ทะสา
ร.ต.อ.วิษณุกร แก้วสีขาว
ร.ต.อ.ไวพจน์ ไกรวาปี
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
095-1781555
086-8561333
094-2915099
087-0372921
ร.ต.อ.ไพทูรย์ บุญศร
ร.ต.อ.ยุทธนา พลตรี
ร.ต.ท.เดชา ศรีสมศักดิ์
ร.ต.ท.พรศักดิ์ อรรคฮาคศรี
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(ป.)ฯ
087-8559837
089-2740953
062-4396047
081-0601262
ด.ต.สุภาพ มูลอัด
ด.ต.พิทวน น้อยนอนเมือง
ด.ต.หญิงลัดดาวรรณ์ พิเคราะห์กิจ
ด.ต.หญิงมนฑาทิพย์ เทาศิริ
ผบ.หมู่ (ป)ฯ
ผบ.หมู่ (คผศ)ฯ
ผบ.หมู่ (ป)ฯ
ผบ.หมู่ (ป)ฯ
096-6169723
086-6425972
081-0472298
085-7809017