พ.ต.ท.วุฒ ศรีวิลัย
รอง ผกก.งานสอบสวน
085-7-2237799
พ.ต.ท.สมพงษ์ อุดมเดช
รอง ผกก.งานสอบสวน
085-6424841
พ.ต.ท.สุภาพชน เดื่อยมา
พ.ต.ท.สุภชัย โยธาจันทร์
พ.ต.ท.สุรัช รัตนวงษา
พ.ต.ท.กริชเทพ วรรณประไพ
สว.(สอบสวน)ฯ
สว.(สอบสวน)ฯ
สว.(สอบสวน)ฯ
สว.(สอบสวน)ฯ
081-0503649
081-8738711
089-8423316
087-2341093

 

ร.ต.อ.ธนวรรธน์ วรพัฒน์รัชฎากุล
ร.ต.อ.ยุทธนา ลาดสีโท
ร.ต.อ.ไวพจน์ ไกรวาปี
ร.ต.อ.ยุทธนา พลตรี
 รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
086-3949555
095-1781555
087-0372921
089-2740953

 

ร.ต.อ.ไพทูรย์ บุญศร
ร.ต.ท.บัญชา อรรคฮาต
ร.ต.ท.หญิงศิริพร พันไธสง
ร.ต.ท.หญิงเสาวณีย์ ไข่แก้ว
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
087-8559837
09083-1494849
063-1751454
094-5782149
 
ร.ต.อ.พรศักดิ์ อรรคฮาคศรี
ร.ต.ต.บุญเลิศ แสนศรี
ด.ต.สุภาพ มูลอัด
ด.ต.พิทวน น้อยนอนเมือง
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป.)ฯ
ผบ.หมู่ (ป)ฯ
รผบ.หมู่ (คผศ)ฯ
081-0601262
088-
096-6169723
0086-6425972

 

 
 
ด.ต.
ด.ต.
ด.ต.หญิงลัดดาวรรณ์ พิเคราะห์กิจ
ด.ต.หญิงมนฑาทิพย์ เทาศิริ
ผบ.หมู่ (ป)ฯ
ผบ.หมู่ (คผศ)ฯ
ผบ.หมู่ (ป)ฯ
ผบ.หมู่ (ป)ฯ
096-
086-
081-0472298
085-7809017