พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธ์ุ
รอง ผกก.งานจราจร
095-6694996
พ.ต.ท.สุวิทย์ สีทา
สว.จราจร
083-4313915
ร.ต.อ.จิรพัฒน์ นนตรี
ร.ต.อ.สัญญา จำนงกิจ
ร.ต.อ.พันธ์ธัช ทัดรอง
ร.ต.อ.ปรีชา แก้ววังปา
รอง สว.จร.ฯ
รอง สว.จร.ฯ
รอง สว.จร.ฯ
รอง สว.จร.ฯ
091-8639217
082-8205990
063-8645158
063-0651388
ร.ต.อ.ปิติ บัวศรี
ร.ต.อ.วิวัฒไชย ดอนปรีชา
ร.ต.อ.อภิรัฐ เอกวารีย์
ร.ต.อ.ณัฐชัย นามเทพ
รอง สว.จร.ฯ
รอง สว.จร.ฯ
รอง สว.จร.ฯ
รอง สว.จร.ฯ
088-5729539
093-3305339
095-6205049
089-9424999

ร.ต.อ.พรมมา รัตนทิพย์
ร.ต.อ.สมร จันสม
ร.ต.อ.อำคา นุยภูเขียว
ร.ต.อ.ทรงศักดิ์ จงมุม
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
093-4205665
089-7125752
081-0591558
062-1618338
ร.ต.อ.ธนู ชาวพงษ์
ร.ต.อ.ราชัย ขันธวุธ
ร.ต.ท.นิพนธ์ รักโคตร
ร.ต.ท.อานนท์ เข็มภูเขียว
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
085-7496611
081-0481903
081-3926121
083-6668152
ร.ต.ท.ทวี โถมกระโทก
ร.ต.ท.สุภาพ บุตรวงศ์
ร.ต.ต.ประโชค อุรพนม
ร.ต.ต.ธีระพงษ์ ชอบงาม
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
086-7140372
085-6442921
089-8421404
063-8262940
ร.ต.ต.อุรา ดวงจันทร์แดง
ร.ต.ต.ทองเพชร แสงพลสา
ร.ต.ต.ประยูร มะโพธิ์ศรี
ร.ต.ต.วิชิต ศรีลางศ์
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
รอง สว.(จร)ฯ
081-7686249
080-4606874
098-8697019
089-
ด.ต.สมศักดิ์ ชัยชนะ
ด.ต.มาตรชัย เอกรักษา
ด.ต.เดชา กุลีสูงเนิน
ด.ต.ภุชงภ์ อินทพรม
ผบ.หมู่ จร.ฯ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
081-2622824
093-4756967
087-0414244
0821063692
ด.ต.ชูชาติ หาญปลี
ด.ต.อภิชาติ ศักดาคำ
ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ อุลหัสา
ด.ต.หญิงบุษบา สุขพงศ์
ผบ.หมู่ จร.ฯ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
093-1274559
089-1877957
089-5696810
062-9940210
ส.ต.ท.ดารากรณ์ บุตรคำโฮม
ส.ต.ท.กนก อุรพนม
ส.ต.ท.วรพล ศรีเศษฐ์
ส.ต.ท.นิติ ศรีชัย
ผบ.หมู่ จร.ฯ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
085-1616628
093-0473927
085-0019569
063-7171414