พ.ต.ท.อภิรักษ์  ศรีหารักษา
รอง ผกก.งานป้องกันปราบปราม
088-5614628
พ.ต.ท.กตตน์ ภูดวงจิตร
สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม
096-9624925
 
ร.ต.อ.สุระชัย วงศ์จันดา
ร.ต.อ.สรสิช สุขา
ร.ต.อ.อิสระ ปุระณะ
ร.ต.อ.เสถียรพงษ์ กมลผาด
รอง สวป.ฯ
รอง สวป.ฯ
รอง สวป.ฯ
รอง สวป.ฯ
084-0691011
080-1859337
085-2276455
085-4547994
ร.ต.อ.สุนทร หาญอาษา
ร.ต.อ.ธวัชชัย พิษณุแสง
ร.ต.อ.ธีระศักดิ์ ศรีสุภักดิ์
ร.ต.อ.จักรฤษณ์ นระทัด
รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม
รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม
รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม
รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม
090-9464375
084-7147688
085-7466760
086-4031831
ร.ต.อ.วุฒิ จำปาลี
ร.ต.อ.สรสิช สุขา
ร.ต.อ.หญิงเมวิกา โสภณศิริ
ร.ต.อ.อรุณ เสนาภักดิ์
รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม
รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม
รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม
รอง สว(ป.)ฯ
081-0560198
080-1859337
086-2271843
084-4195712
ร.ต.อ.บุญถม เพียรชำนิ
ร.ต.อ.ดุสิต แพนสมบัติ
ร.ต.อ.สมจันทร์ ศรีอุบล
ร.ต.อ.สมทรัพย์ ไชยดา
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
098-1047747
089-4508659
093-4248926
098-6372949
ร.ต.อ.จำนง อนุเวช
ร.ต.อ.อำนาจ ประสารสัตย์
ร.ต.อ.จำเนียร ดวงพรม
ร.ต.อ.ประเสริฐ ใบบ้ง
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
081-0509724
080-3259291
089-8638725
086-8255250
ร.ต.ท.วีระศักดิ์ ทิพพิชัย
ร.ต.ท.วีระ นันตะนะ
ร.ต.ท.สมจิตร ศรีรัตนพันธ์
ร.ต.ท.วันชัย ต้องถือดี
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
084-4017770
094-5102074
086-8561705
089-6228019
ร.ต.ท.สมพร ภูมิสุวรรณ์
ร.ต.ท.เสริมศักดิ์ ธุระทำ
ร.ต.ต.สมพล แสงกล้า
ร.ต.ต.ชัยรัตน์ แก้ววงศ์
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
รอง สว.(ป)ฯ
086-7155002
094-
086-8657897
089-4177155